Nečas Josef Emil

 


Publikováno v Informačním zpravodaji Obú Vavřinec č. 6/2012, prosinec 2012.


 

(Emil) Josef Nečas se narodil 8.12.1892 ve Vavřinci v rodině podruha (podruh byl námezdní zemědělský pracovník, který bydlel v nájmu u sedláka). Jeho otec byl Josef Nečas narozený v čp. 25 a matkou Josef Nečasová, rozená Novotná, dcera Klimenta Novotného ze Sloupu z domu čp. 28 (dnes budova v níž je umístěná sloupská LÉKÁRNA). Kliment Novotný, jež byl tedy dědem Josefa Nečase pocházel z rodu Novotných, který byl velice rozšířený především v nedalekých Němčicích.

Pozdější kronikář obce Vavřinec, Robert Sedlák z Veselice, uvádí ve svém díle Památník pro obce Vavřinec, Veselice, Suchdol a Nové Dvory, že cituji: „Roku 1892 se ve Vavřinci narodil Josef Nečas, který již v obecné škole projevoval vlohy malířské. Po radě učitele šel se učit malířem do Přerova, kde se též naučil hry na housle. Potom odešel na malířskou akademii do Prahy a za dalším studiem odjel do Paříže. Byl z 9 dětí a 4 jeho sourozenci zemřeli“. Další informace o tomto vavřineckém rodáku, jež potom užíval vedle svého rodného jména Josef i jméno Emil (signatury na obrazích jsou ve tvaru – Emil Josef Nečas) jsou již velice strohé. Zmíněné jméno Emil je u jeho osoby uvedeno nejdříve na evidenční kartě z Umělecko průmyslové školy Praha, z niž je zřejmé, že na uvedené škole absolvoval 2 ročníky (1912 – 1913, 1913 – 1914). Jeho účitelem byl Emanuel Dítě, který zde působil jako pedagog v oboru figurální kresby a malby. Tyto informace jsou získané na webu z nformačního systému abART (viz http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=studium&IDosoby=44774.) Zmíněný dokument, který mám ve svém archivu, získaný z archivu uvedené školy, však nepodává další informace o jeho případném studiu a pracovnice archivu vyslovila názor, že pravděpodobně studium nedokončil. Uvedená škola, jejíž název byl C.k. uměleckoprůmyslová škola v Praze, byla v roce 1945 přejmenovaná na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Tentýž zdroj ještě uvádí, že do roku 1919 studoval na Akademii výtvarných uměmí, u profesora Maxe Švabinského
Profesor Jaroslav Bránský, PhDr., učitel a překladatel z Boskovic, ve svém díle Výtvarní umělci v okrese Blansko, z roku 1990 uvádí, že cituji: „působil v Praze, samostatně vystavoval v Plzni 1925, tvořil krajinné perokresby, zátiší a květiny“. Další informace lze najít na webu, a to, že rok tvořil v Paříži, dva roky v Berlíně, hodně jeho prací bylo reprodukováno v časopisech, zejména ve Zlaté Praze. Za velice věrohodný doklad toho, že byl žákem Maxe Švabinského lze považovat i informace získané na webu http://www.tfsimon.com/Max-Svabinsky.html. Zde je uvedený u   letopočtu 1919, jako jeden z vice jak stovky žáků tohoto významného českého malíře, rodáka z Kroměříže. Na webu jsou i umístěné kopie obrazů, které dokládají, že tento vavřinecký rodák tvořil např. i v roce 1929, 1942, 1947 nebo 1957. Několik jeho obrázků lze zhlédnou na webu v elektronickém archivu, v němž jsou publikované jednotlivé ročníky časopisu ZLATÁ PRAHA – viz http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=ZlataPrahaII/42.1924-1925/25-26/255.png. Jedná se např. o období 1922 – 1925.
S cílem získat více informací o této osobě, především potom o jeho tvorbě po roce 1960, jsem kontaktoval více osob působících na pozicích kurátorů výstav v různých galeriích a aukčních síních. Většinou bylo z jejich strany konstatováno, že jeho tvorba se objevuje v Praze velmi zřídka a přestože byl žákem Švabinského a vzdělával se i v Paříži, že nebyl autorem aukčním či více vyhledávaným. Z odpovědí nebylo ani zřejmé, zda byl spíše malířem nebo grafikem? 
Snad by v dalším shromaždování informací o tomto rodáku mohl pomoci někdo z lidí z okruhu jeho rodiny. Jmenovaný Josef Emil Nečas zemřel 7. 10. 1980 v Praze. Posledním jeho bydlištěm byl podle informací z Ministerstva vnitra dům na Národní třídě čp. 37 v Praze.     
 
                                                                                                               Miloslav Novotný