Zřizovací listina

Obec Vavřinec,  Vavřinec 92,  679 13 Sloup,  IČO 00281204,   jako zřizovatel  v souladu s ustanovením § 26 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na ustanovení § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

zřizuje ke dni 1.6.2011

organizační složku obce

1. Název a sídlo zřizované organizační složky:

Místní knihovna Veselice, okres Blansko

Veselice 17

679 13 Sloup

2. Hlavní účel a předmět činnosti organizace:

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

3. Osoby oprávněné jednat za organizační složku:

Za  organizační  složku  (dále  jen  knihovnu)  je  oprávněn  jednat  vedoucí  knihovny jmenovaný obcí.

4. Vymezení movitého a nemovitého majetku:

Zřizovatel  předává  knihovně  do  správy  k  jejímu využití  movitý  a  nemovitý  majetek uvedený v seznamu, který je přílohou č.1 k této zřizovací listině.

4.1. Právní úkony související s tímto majetkem provádí zřizovatel.

4.2. Vlastník  majetku,  kterým  je  zřizovatel,  stanovuje  vedoucímu  knihovny  tyto kompetence, pravomoci a povinnosti:

a) majetek nesmí být bez souhlasu vlastníka – obce:

a) zcizen, ani vložen do společnosti,

b) půjčen, pronajat,

c) používán pro podnikatelskou nebo jinou (ani doplňkovou) činnost,

d) s majetkem ručeno,

e) používán pro jiný účel a předmět činnosti, než je uvedeno ve zřizovací listině,

f) používán třetí osobou,

b) vedoucí knihovny je povinen:

a) o majetek se řádně starat, pečovat o něj,

b) při  zjištění  nefunkčnosti  majetku tuto skutečnost  ihned oznámit  vlastníkovi,  při tom přijmout opatření pro zamezení vzniku poškození, zničení, zcizení majetku,

c) přijmout vhodná opatření pro účelné, správné a hospodárné používání majetku,

d) zabezpečit vedení operativně technické evidence majetku,

e) umožnit  provedení  inventarizace  veškerého  majetku  1x za  rok podle  vnitřních směrnic zřizovatele,

4.3. Vedoucí knihovny má v souladu s ustanovením Občanského zákoníku § 420 - 450 za majetek  ve vlastnictví  obce  Vavřinec,  předaný  do  správy  k vlastnímu  užívání knihovnou, obecnou odpovědnost.

5. Příjmy  a  výdaje  rozpočtu  zřizovatele  svěřené  do  působnosti  organizační  složky, způsob jejich použití a vedení účetnictví:

Zřizovatel přenáší na organizační složku oprávnění disponovat finanční částkou na výdaje související s běžnou, pravidelnou činností, kterou je nutno zabezpečovat operativně. Tyto prostředky jsou poskytovány formou provozní měsíční zálohy v hotovosti. Čerpání záloh si vede organizační složka ve vlastním pokladním denníku a je povinna zálohy vyúčtovat zřizovateli nejpozději  před  koncem kalendářního roku.

6. Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována:

Organizační složka je zřizována s účinností od 1.6.2011 na dobu neurčitou.

Ve Vavřinci dne 23.5.2011

 

ing. Josef Sedlák, místostarosta obce                                           Miloslav Novotný, starosta obce


DODATEK
č. 1

ZŘIZOVACÍ LISTINY
Mistní knihovny Veselice, okres Blansko


  
Zastupitelstvo obce Vavřinec schválilo svým usnesením č. 15/04-11, na zasedání dne 14. prosince 2011, tento dodatek, kterým se upravuje čl. 5 Zřizovací listiny ze dne 23.5.2011 a jeho nové znění je následující:


5.Příjmy a výdaje organizační složky:

 

1. Příjmy, jako např. poplatek od čtenářů, poplatek za kopírování apod., vybírá vedoucí knihovny a vybranou hotovost je povinna předat vždy nejpozději k poslednímu dni daného měsíce na Obú Vavřinec.

2. Zřizovatel neposkytuje organizační složce měsíční zálohu a vedoucí knihovny je povinna předat bezodkladně veškeré účetní doklady, případně faktury za nákup knih a dalšího materiálu k proplacení na Obú Vavřinec.

 

Dodatek je vyhotoven ve 2 provedeních, z nichž 1 obdrží zřivovatel a 1 organizační složka.  
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.1.2012.

 

ing. Josef Sedlák, místostarosta obce                                           Miloslav Novotný, starosta obce