Období 1945 - 1996

Období od konce II. světové války do I. srazu rodáků (1945 - 1996)

První rok míru znamenal pro obec úbytek obyvatel. Do pohraničí tehdy z obce odešlo celkem 51 občanů. Svoje nové domovy našli v Udánkách, Hradci a Mladějově na okrese Mor. Třebová, v Lechovicích okres Znojmo, ve Svitavách a Velkých Losinách. V obci tehdy působili 4 živnostníci. Byli jimi Bohumil Skoták - hostinský na čp. 7, Josef Hlaváček - obchod smíšeným zbožím na čp. 51, Bohumil Nedoma - krejčí na čp. 33 a Jiří Lukeštík - obuvník na čp. 35. Dále v obci působilo 13 zemědělců s pozemky od 3 do 8 hektarů. Ostatní obyvatelé dojížděli do továren v Blansku, Adamově a Brně. Hned po válce začal pracovat velice aktivně nový národní výbor. Jeho přičiněním byl v obci v roce 1947 zbudován veřejný rozhlas a v hostinci "U Skotáků", veřejná telefonní hovorna.
altJednou z dalších akcí byla oprava kapličky. Stalo se tak v roce 1948 a při pořádané slavnosti byla vysvěcena a za patrona byl zvolen sv. Antonín. Rok nato byl opraven "Horní rybník", který byl vyčištěn, změněn jeho tvar z nepravidelně kulatého na hranatý s oblou zadní stranou, zbudovány nové kamenné hráze a nové trubkové zábradlí s betonovými sloupky. Nový tvar rybníka navrhl Robert Sedlák a hráze zbudoval Miloslav Ondroušek z čp. 8. Téhož roku bylo uděláno loutkové divadlo. Jeho jeviště zakoupila obec v Brně a loutky zhotovili ochotníci - především pak Robert Sedlák.

V roce 1950 byl zbudován stožár na sušení hasičských hadic. Umístěn byl na hrázi horního rybníka.  Na podzim téhož roku byl založen přípravný výbor zemědělského družstva, za jehož předsedu byl zvolen Skoták Albert z čp. 4. Do konce roku se do družstva přihlásilo 29 členů.

Roku 1951 zanikl dům čp. 15, původně stojící v místě dnes stojícího skleníku majitele domu čp. 63. V příštím roce bylo započato se stavbou vodní nádrže v Malé Veselici, v místě později budované zahrady za domem čp. 49. Měl sloužit jako zdroj vody pro případ požáru v této části obce. Na podzim roku 1952 vznikl požár v hasičské zbrojnici. Mimo hasičského agregátu shořelo všechno i s loutkovým divadlem, které bylo umístěno na půdě. Požár zavinila závada na elektrické instalaci.
   
Roku 1954 bylo rozhodnuto o zbourání obecního domu čp. 17 a místo něho postavit kulturní dům. Dům čp. 17 sloužil dlouhá léta k ubytování 2 až 3 sociálně slabých rodin. Celé jeho tehdejší osazenstvo odešlo po válce do pohraničí, a tak již tento dům ztratil pro obec svůj význam. Po odchodu obyvatel sloužila pravá polovina domu dočasně jako klubovna místní organizaci Junáka s názvem "Bobři" (levá polovina domu měla v té době ještě podlahu jen z udusané hlíny).

Výstavba kulturního domu až do hrubé stavby probíhala za velkého nadšení většiny občanů. Poté nastala určitá stagnace, zapříčiněná nedostatkem finančních prostředků. Jedním z důvodů však také byly problémy řešící integraci se sousedními obcemi. Na dokončení stavby mělo dosti velký vliv založení JZD v roce 1957. Nejprve však došlo k dobudování potřebného zázemí pro činnost družstva, jako slepičí a kačení farmy, vepřína a pod. Tyto investice byly dobudovány do roku 1960, kdy se administrativně sloučily Veselice s Vavřincem a Suchdolem.

Toho roku byl zrušen okres Boskovice a došlo tak ke zvětšení okresu Blansko. K tomuto okresu příslušela Veselice od roku 1949. Do toho roku byla státní správa na úrovni okresu rozdělena na okresy politické a soudní. Veselice náležela do roku 1949 k politickému okresu Boskovice a soudnímu okresu Blansko. Nově sloučená obec se měla jmenovat "Lesná", ale tento název se neujal a obce se jmenují postaru. V roce 1960 se také sloučila zemědělská družstva všech tří obcí a postupně se začalo s dokončováním kulturního domu. Ten byl dokončen v roce 1964 a první akcí v něm byla "Štěpánská taneční zábava".

V témže roce byla provedena oprava silnice z Veselice do Suchdolu. Od té doby je rovněž  datován vznik kanalizace v místní části obce, zvané "Vépustek". V roce 1968, kdy byla započata výstavba vodovodu, byly "Ve Stodůlkách" vykopány 2 studny. V roce následujícím pokračovala výstavba mimo jiné i vybudováním strojovny. V roce 1970 byl dobudován vodojem, položeno potrubí od prameniště k vodojemu a celá stavba byla dána do provozu na podzim roku 1971, kdy již byla většina domů na vodovod připojena.

Po dokončení jedné významné investiční akce byla započata akce další. Bylo to budování nové kanalizace započaté v roce 1972, které s přestávkami pokračovalo až do roku 1981. Průběžně také byly pokládány obrubníky, budovány místní komunikace a dobudovávány přilehlé chodníky. V roce 1972 také zanikla cesta od zemědělského družstva přes Holomáč a Horky do Rybníků.

V roce 1975 se pokračovalo mimo jiné i na dostavbě skladu u hasičky. Dále bylo zbudováno u kulturního domu parkoviště a postavena opěrná betonová zeď. V roce 1976 byla stavba skladiště u hasičky dokončena a rovněž byla rekonstruována cesta z Malé Veselice do Površí k zařízení místní vojenské posádky. V témže roce došlo ke sloučení JZD Petrovice s JZD Ostrov. Katastr obce Veselice náležel od roku 1974 k JZD Petrovice, které vzniklo sloučením s JZD Vavřinec, ke kterému patřil od roku 1965 mimo Veselice i Těchov a Obůrka. Vzniklo tak zemědělské družstvo Družba v Mor. krasu se sídlem ve Veselici s celkovou obhospodařovanou výměrou 2 969 hektarů.

Roku 1977 byla provedena demolice domu čp. 20, který stál původně vedle domu čp. 48. Demolici provedla organizace Svazarmu, která použila část materiálu na stavbu budovy pro svoji činnost. Stavbu této budovy započala v témže roce, na místě původně stojící drůbežárny, kterou před tím celou asanovala. Nová budova mající čp. 83, byla dána do provozu v roce 1978 a slouží jako klubovna, sklad zbraní a její součástí je i menší sál, využívaný především jako herna pro stolní tenis. V roce 1977 ještě proběhla jedna akce většího rozsahu. Byla jí rekonstrukce střechy nad přísálím a kuchyní v kulturním domě. Původní střecha s eternitovou krytinou byla nahrazena pálenou křidlicí, včetně nové nosné dřevěné konstrukce. Uvnitř bylo provedeno nové prostorové uspořádání a dále byly udělány nové stropy v místnosti kuchyně a nové klubovny. V 70. létech byly asanovány již zmiňované Doly pod Malou Veselicí, které sloužily jako skládka domovního odpadu.
Byly celé zavezeny zeminou a rekultivovány pro zemědělskou výrobu. Nacházely se při polní cestě z Malé Veselice na Trávníky a jejich přesná poloha již zůstane zaznamenána pouze v paměti dnešní starší a střední generace.
 
Další údaje o počtu obyvatel a domů jsou z roku 1980. Po celostátním sčítání obyvatelstva měla Veselice v tomto roce 286 obyvatel, žijících v 93 rodinách a celkový počet domů byl 81. V roce 1980 byl také opět opraven "Horní rybník". Jednak se změnil jeho tvar a byly zbudovány nové betonové hráze a nové zábradlí. Za dva roky nato byl opraven "Dolní rybník" v tomtéž rozsahu. V roce 1984 byla provedena nová fasáda na kulturním domě a zbudována nová přípojka elektrické energie. V roce příštím bylo upraveno výletiště v Malé Veselici a jeho součástí se stal parčík s novým pomníkem padlým občanům ve světových válkách. Toto výletiště sloužilo též v 60. a 70. létech mimo jiné jako hřiště na volejbal. Bylo na něm odehráno bezpočet zápasů hojně navštěvovaných diváky z řad občanů. Během 80. let bylo v obci upraveno mnoho veřejných prostranství na zelené plochy a tím se zlepšil celkový vzhled obce.
   
V roce 1987 bylo přistoupeno k adaptaci bývalé budovy čp. 7. V I. etapě byla část bývalého pohostinství přebudována na prodejnu potravin. Předcházela tomu mimo jiné i asanace hospodářských stavení a nová prodejna byla zbudována v místě bývalého sálu pohostinství.
Otevřená byla v roce 1988 a v roce příštím bylo započato s II. etapou, kterou bylo zbudování provozovny pohostinství. Ta byla dána do užívání v roce 1991 a tím se podstatně zlepšily podmínky pro občany v této sféře služeb. Do roku 1988 byla prodejna potravin umístěna v domě čp. 51.

V roce 1993 byla obec plynofikována. Během půl roku byla po obci zbudována síť středotlakého rozvodu v délce cca 2 300 m a až na domy čp. 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 21, 22, 39, 42, 47, 48, 52, 56, 63, 69, 75, 78, 83, 84 a 87 jsou všechny domy na tuto síť připojeny. Regulační stanice plynovodu byla zbudována v blízkosti areálu zemědělského družstva a je společná i pro Suchdol. Plynofikováno bylo rovněž zařízení vojenského útvaru, které je od 50. let v Podvrší. Nedílnou součástí v obci od té doby byla přítomnost příslušníků armády, kteří svým způsobem poznamenali dění v obci a jejím okolí. Už jenom např. tím, že se jich několik ve Veselici a okolních obcích oženilo. Rovněž se podíleli na brigádách - především v 60. létech. Nezanedbatelná byla i pomoc finanční ze strany jejich nadřízených orgánů. Finanční prostředky byly použity především při budování místních komunikací a v poslední době i při plynofikaci. V současné době slouží zařízení vojenské správy k rekreaci příslušníků České armády.

Poslední akcí většího rozsahu byla oprava místních komunikací. Jejich velké části se dotkla zmiňovaná plynofikace a proto byla již nutná jejich oprava, která proběhla v červenci roku 1995. Za období posledních 50-ti roků, t.j. od roku 1945 bylo v obci postaveno 23 domů. Dosti významnou skutečností je fakt, že od začátku 90. let postupně dochází k zástavbě proluky mezi oběma částmi obce, tedy Malou a Velkou Veselicí. V této lokalitě byly dosud postaveny 2 domy a to čp. 88 a 89 a jeden dům je rozestavěn. K úplnému propojení je zapotřebí postavit ještě 3 další domy.
   
Ke konci roku 1995 Veselice má 86 domů o 96 bytech v nichž trvale žije 242 obyvatel.

Tolik přehled historie obce. Při jejím zpracovávání bylo použito především místních kronik,  dvoudílného "Památníku pro obce Vavřinec, Veselici a Suchdol" veselského rodáka Roberta Sedláka, knihy "Paměti města Blanska a okolních hradů" autora Josefa Pilnáčka z roku 1927, knihy Rudolfa Dvořáka "Dějiny markrabství moravského" z roku 1906 a brožury "Kapitoly z dějin Vavřince" z roku 1979. Cílem tohoto přehledu bylo podat čtenáři základní informace o obci od prvních dostupných informací o ní až do její současnosti. Protože bylo z větší části použito údajů z knih uvedených, prosím aby omyly mnou nezaviněné byly posuzovány mírně.